co̐

m̉͐

gbvy[Wm̊όl̉͐m̉͐l\co̐

l\s

ꋉ͐l\쐅nx

͈ߊ|iTTQDXjƉEiTSWDQj̒̕JԂƂAnil\j݂̉ɈʒuB

co̐

l̊ό֖߂  l֖̉͐߂ 
m֖̉͐߂  m̊ό֖߂
l\֖߂