m̉͐

gbvy[Wm̊όl̉͐m̉͐l\

l\s

ꋉ͐l\쐅nx

͔΁iUSXDTjƂAnil\j݂̉ɈʒuB

vې

l̊ό֖߂  l֖̉͐߂ 
m֖̉͐߂  m̊ό֖߂
l\֖߂