m̉͐

gbvy[Wm̊όl̉͐m̉͐l\

l\

ꋉ͐l\쐅nx

nil\j̒E݂ɈʒuBc̊Ԃ𗬂JB

l̊ό֖߂  l֖̉͐߂ 
m֖̉͐߂  m̊ό֖߂
l\֖߂